Έχουν συγκεντρωθεί
772.168
* Οι εισφορές είναι μικτές
(κρατήσεις και έξοδα).

Α. ΟΡΟΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ

Δεν μπορεί να είναι μέλος αθλητικού σωματείου:

 • Όποιος δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του.
 • Όποιος έχει παραπεμφθεί στο δικαστήριο για κακούργημα με κλητήριο θέσπισμα σύμφωνα με το Ν. 663/1977, όπως ισχύει κάθε φορά ή με τελεσίδικο βούλευμα ή έχει καταδικασθεί τελεσίδικα για τέλεση κακουργήματος, καθώς και όποιος έχει καταδικασθεί σε βαθμό πλημμελήματος με τελεσίδικη δικαστική απόφαση που εκδόθηκε την τελευταία δεκαετία, είτε σε 'ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους' είτε, ανεξάρτητα από το ύψος της ποινής, για τα ποινικά αδικήματα του Ν. 2725/1999, ή για αδικήματα βίας στους αθλητικούς χώρους, χρήση ή διάθεση ουσιών ή μεθόδων φαρμακοδιέγερσης, κατασκοπεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεωκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, περί όπλων και περί μεσαζόντων.
 • Όποιος έχει στερηθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η στέρηση.
 • Όποιος έχει τιμωρηθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 130 του Ν. 2725/1999 και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η τιμωρία.
 • Οι εν ενεργεία και μη εν ενεργεία διαιτητές ομαδικού αθλήματος, μέλη των οικείων συνδέσμων διαιτητών και οι εν ενεργεία προπονητές κλάδου άθλησης που καλλιεργεί το αθλητικό σωματείο. Ως διαιτητές, για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, θεωρούνται επίσης οι επόπτες, οι σημειωτές, οι κριτές, οι χρονομέτρες, οι αφέτες, οι παρατηρητές, καθώς και όσοι, με οποιονδήποτε τρόπο, συμμετέχουν σε διαιτητικό έργο ομαδικού αθλήματος.
 • Oι εν ενεργεία αθλητές ή οι πρώην αθλητές, οι οποίοι έχουν συμμετάσχει σε επίσημο αθλητικό αγώνα τον τελευταίο ένα χρόνο. Επίσημος αθλητικός αγώνας είναι ο αγώνας που διοργανώνεται από την οικεία αθλητική ομοσπονδία ή διεξάγεται με την έγκρισή της.
  Κατ` εξαίρεση, οι αθλητές των αθλημάτων της σκοποβολής, του γκολφ, του μπιλιάρδου, του μπόουλιγκ, της ορειβασίας και αναρρίχησης, του παγκρατίου, της ιππασίας, του αεραθλητισμού, καθώς επίσης και οι αθλητές των μηχανοκίνητων και των σχετικών κλάδων άθλησης αυτών, μπορούν να εγγράφονται ως μέλη σε αθλητικό σωματείο που καλλιεργεί τον ίδιο κλάδο άθλησης, εφόσον έχουν συμπληρώσει το τριακοστό πέμπτο (35ο) έτος της ηλικίας τους. Στην εξαίρεση του προηγούμενου εδαφίου υπάγονται και οι αθλητές των αθλημάτων του ζατρικίου, του αγωνιστικού μπριντζ και της ιστιοπλοιας ανοιχτής θάλασσας, εφόσον είναι ενήλικες.
 • Το προσωπικό του σωματείου, για όσο χρόνο διαρκεί η πάσης φύσεως σύμβαση εργασίας του με αυτό και για ένα (1) χρόνο από τη λήξη της, καθώς επίσης και όσοι συνάπτουν σύμβαση με το σωματείο για παροχή υπηρεσιών ή για εκτέλεση έργου με αμοιβή είτε ατομικά είτε ως ομόρρυθμοι εταίροι είτε ως διαχειριστές Ε.Π.Ε. ή μέλη διοικητικού συμβουλίου ανώνυμης εταιρείας, για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση παροχής υπηρεσιών ή η εκτέλεση του έργου και για ένα (1) χρόνο μετά τη λήξη, με οποιονδήποτε τρόπο, της σύμβασης ή την παράδοση του έργου, αντίστοιχα.
 • Α) Βασικός μέτοχος ή εταίρος: αα) της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. ή εταιρείας που παρέχει παιχνίδια στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης σύμφωνα με τα άρθρα 45 έως 50 του ν. 4002/2011 (Α` 180), ή ββ) εταιρείας συνδεδεμένης με τις εταιρείες της περίπτωσης αα`, κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014 (Α` 251), ή γγ) άλλης εταιρείας στην οποία οι εταιρείες της περίπτωσης αα` έχουν αναθέσει, με σύμβαση, τη διεξαγωγή των παιχνιδιών στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης ή την επιλογή των γεγονότων στοιχηματισμού ή τον προσδιορισμό των ποσοστών απόδοσης αυτών ή τη διαχείριση του οικονομικού κινδύνου του στοιχηματισμού.
  Για τους σκοπούς του παρόντος, βασικός μέτοχος ή εταίρος θεωρείται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι κύριος ή συγκύριος μετοχών ή εταιρικών μεριδίων που αντιστοιχούν σε ποσοστό μεγαλύτερο από το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του συνολικού μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου, ή κατέχει δικαιώματα ψήφου σε ποσοστό μεγαλύτερο από το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου στη Γ.Σ. της εταιρείας,
 • Β) Μέτοχος ή εταίρος σε άλλα νομικά πρόσωπα που είναι βασικοί μέτοχοι ή εταίροι εταιρείας της περίπτωσης Α) ή μέτοχοι ή εταίροι των νομικών αυτών προσώπων ή των μετόχων ή εταίρων τους, απεριόριστα μέχρι του τελευταίου φυσικού προσώπου, και το οποίο κατέχει τόσες μετοχές ή εταιρικά μερίδια ή δικαιώματα ψήφου, τα οποία, συνυπολογιζόμενα και αναγόμενα σε μετοχές ή εταιρικά μερίδια ή δικαιώματα ψήφου στην εταιρεία της περίπτωσης α` υπερβαίνουν σε ποσοστό το δεκαπέντε τοις εκατό (15%),
 • Γ) Διευθύνων ή εντεταλμένος σύμβουλος, διαχειριστής, μέλος του Δ.Σ. ή διευθυντικό στέλεχος εταιρείας της περίπτωσης α`,

 • Δ) Σύζυγος ή συγγενής μέχρι δεύτερου βαθμού προσώπου που έχει μία από τις ιδιότητες των περιπτώσεων Α),Β) και Γ).
 • Για τον υπολογισμό του ποσοστού του δεκαπέντε τοις εκατό (15%) των περιπτώσεων Α) και Β) λαμβάνεται υπόψη και ο αριθμός των μετοχών ή εταιρικών μεριδίων ή των δικαιωμάτων ψήφου που ανήκουν ή κατέχονται από κάθε είδους παρένθετα πρόσωπα, ιδίως από συζύγους, συγγενείς μέχρι δεύτερου βαθμού, συνδεδεμένες επιχειρήσεις κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014 και από κάθε άλλο οικονομικά εξαρτημένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο

Β. ΟΡΟΙ ΚΑΡΤΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

1. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ, ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ, ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ, ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΗΣ: Η Κάρτα Διαρκείας είναι προσωπική. Απαγορεύεται η ανταλλαγή, η μεταβίβαση η παραχώρηση, η μεταπώληση και η εν γένει εμπορία των Καρτών Διαρκείας, καθώς και η προμήθειά τους για λογαριασμό τρίτων στο πλαίσιο εμπορικής ή επιχειρηματικής δραστηριότητας.

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ: Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής από φυσικό κατάστημα δεν είναι δυνατή για οποιονδήποτε λόγο η επιστροφή χρημάτων. Σε περίπτωση αγοράς της κάρτας διαρκείας μέσω ηλεκτρονικού καταστήματος ο κάτοχος της κάρτας έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την παρούσα συμφωνία και να επιστρέψει την κάρτα διαρκείας στον Α.Ο., εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των δεκατεσσάρων ημερών από την παραλαβή της και πριν από τη χρήση της με οποιονδήποτε τρόπο.

3. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΤΟΧΟΥ: Ο κάτοχος της κάρτας διαρκείας, παρέχοντας ο ίδιος τα προσωπικά του στοιχεία στην Α.Ο. με τη συμπλήρωση της παρούσας, του επιτρέπει να τα επεξεργάζεται σύμφωνα με τις επιταγές και υπό τους περιορισμούς της κείμενης Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας αναφορικά με την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (Κανονισμός 2016/679 ΕΕ), της εκάστοτε εθνικής νομοθεσίας (Ν2472/1997) και σύμφωνα με την κείμενη αθλητική νομοθεσία. Σε περίπτωση που ο κάτοχος της κάρτας διαρκείας επιθυμεί να λαμβάνει σχετικές ενημερώσεις αναφορικά με τις δράσεις και τα νέα του Α.Ο., συμμετοχή σε διαγωνισμούς  καθώς και σε προσφορές της Α.Ο. ή/και συνεργαζόμενων με αυτόν εταιρειών και χορηγών, μπορεί να το δηλώσει στην ειδική φόρμα συναίνεσης που βρίσκεται στην αίτηση εγγραφής μέλους/κάρτας διαρκείας σημειώνοντας το ειδικό τετράγωνο. Σε περίπτωση που δεν επιθυμεί στο μέλλον την ανωτέρω χρήση των προσωπικών του δεδομένων δύναται να αντιταχθεί σε αυτήν ανά πάσα στιγμή.

4. ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΑΡΤΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ: Σε περίπτωση απώλειας της κάρτας διαρκείας του, ο κάτοχος οφείλει να γνωστοποιήσει την απώλεια στο φυσικό κατάστημα της Λ. Αλεξάνδρας και να συμπληρώσει την σχετική υπεύθυνη δήλωση απώλειας, προκειμένου να επανεκδοθεί η κάρτα διαρκείας του από τους συνεργάτες του Α.Ο. και να ακυρωθεί η χαμένη κάρτα.

5. ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΟΧΟΥ ΚΑΡΤΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ: Ο κάτοχος κάρτας διαρκείας ευθύνεται έναντι του Α.Ο. για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψή του, η οποία αντιβαίνει σε διάταξη Νόμου ή κανονισμού, ή / και παραβιάζει τους παρόντες Όρους ή τους γενικούς όρους εισόδου στο γήπεδο, προς αποκατάσταση κάθε ζημίας, θετικής και αποθετικής, που αυτός θα υποστεί από τις ενέργειες, πράξεις και την εν γένει συμπεριφορά του κατόχου κατά τη διάρκεια των αγώνων ή των αθλητικών εκδηλώσεων, όπως αυτή ορίζεται στους ισχύοντες Νόμους και κανονισμούς. Επιπρόσθετα, ρητώς επισημαίνεται ότι σε περίπτωση επιβολής προστίμου σε βάρος του Α.Ο. εξαιτίας της κατά τα ανωτέρω υπαίτιας και παράνομης συμπεριφοράς του κατόχου κάρτας διαρκείας, ο τελευταίος ρητώς αναγνωρίζει στον Α.Ο. το δικαίωμα να στραφεί εναντίον του, ώστε να το λάβει αναγωγικά. Πέραν των ανωτέρω, ο Α.Ο. διατηρεί το δικαίωμα να επιδιώξει δικαστικά τον ποινικό κολασμό τυχόν αξιόποινων πράξεων, οι οποίες θα λάβουν χώρα κατά την προσέλευση, είσοδο, παραμονή και αποχώρηση των κατόχων από το γήπεδο.

6. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΘΕΑΤΩΝ: Ο κάτοχος – θεατής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την προσωπική του ασφάλεια, την ασφάλεια των ανηλίκων που συνοδεύει, και φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την φύλαξη των προσωπικών του αντικειμένων κατά την προσέλευση, είσοδο, παραμονή και αποχώρησή του από το γήπεδο καθώς δεν υπάρχει δυνατότητα φύλαξής τους.

7. ΦΙΛΑΘΛΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ: Ο κάτοχος κάρτας διαρκείας οφείλει πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη λήξη των αθλητικών εκδηλώσεων να τηρεί τους Νόμους, τους κανονισμούς και τους κανόνες του φιλάθλου πνεύματος   και να συμβάλει στη διασφάλιση συνθηκών ομαλής διεξαγωγής των αθλητικών συναντήσεων.  Απαγορεύονται αυστηρά καθ’ όλη τη διάρκεια προσέλευσης, εισόδου, παραμονής και αποχώρησης στο και από  το Γήπεδο οι βωμολοχίες, τα συνθήματα με υβριστικό,  αντιαθλητικό και / ή αντεθνικό χαρακτήρα, οι συμπλοκές και η συμμετοχή σε επεισόδια.     

8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΙΑΣ, ΣΩΜΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ & ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ: Οι υπεύθυνες αστυνομικές δυνάμεις, ο Α.Ο., καθώς και οι συνεργάτες του, δύνανται να ζητήσουν ανά πάσα στιγμή, κατά την προσέλευση, είσοδο, παραμονή και έξοδο από το Γήπεδο την επίδειξη της αστυνομικής  ταυτότητας  και του τίτλου εισόδου κάθε ατόμου που θα βρίσκεται εντός των εγκαταστάσεων του γηπέδου. Ο κάτοχος – θεατής συμφωνεί και αποδέχεται ότι ενδέχεται να υποβληθεί σε σωματικό έλεγχο και έλεγχο αποσκευών ή οποιουδήποτε άλλου αντικειμένου φέρει κατά την προσέλευση, είσοδο, παραμονή και αποχώρησή του από το γήπεδο.

9. ΘΕΣΗ ΚΑΤΟΧΟΥ ΚΑΡΤΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ: Δεδομένου ότι τα αγωνιστικά τμήματα του Α.Ο. αγωνίζονται σε περισσότερα του ενός γήπεδα, των οποίων η χωρητικότητα διαφέρει, η θέση του κάθε κατόχου κάρτας διαρκείας στο γήπεδο δεν είναι εξασφαλισμένη. Για την διασφάλιση θέσης σε κάθε γήπεδο, θα τηρείται σειρά προτεραιότητας. Σε περίπτωση που, λόγω έλλειψης επαρκούς χωρητικότητας στο εκάστοτε γήπεδο, δεν εξυπηρετηθεί το σύνολο των κατόχων καρτών διαρκείας, οι τελευταίοι δεν έχουν καμία αξίωση έναντι του Α.Ο. και ο Α.Ο. δεν έχει καμία υποχρέωση για αποζημίωση οποιασδήποτε μορφής.

10. ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΑΓΩΝΑ – ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ: Σε περίπτωση ματαίωσης αγώνα, για οποιονδήποτε λόγο, ή διεξαγωγής του αγώνα «κεκλεισμένων των θυρών», ο κάτοχος της κάρτας διαρκείας δεν έχει κανένα δικαίωμα για υπαναχώρηση ή / και επιστροφή του συνόλου ή μέρους του αντιτίμου της κάρτας διαρκείας ή / και αποζημίωσης οποιασδήποτε άλλης μορφής. Σε περίπτωση αλλαγής της έδρας του Α.Ο., λόγω τιμωρίας ή λόγω απόφασης αρμόδιας Αρχής, ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο που δεν απορρέει από απόφαση του Α.Ο., θα καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για διασφάλιση θέσεως για τους κατόχους καρτών  διαρκείας  για  την  παρακολούθηση  του  αγώνα  του Α.Ο.  στο ορισθέν γήπεδο κατά προτεραιότητα έναντι των υπολοίπων φιλάθλων. Σε περίπτωση που το ορισθέν γήπεδο έχει μειωμένη χωρητικότητα, που να μην επιτρέπει τη διασφάλιση θέσης για όλους τους κατόχους καρτών διαρκείας, ο Α.Ο. θα ενημερώνει εγκαίρως σχετικά τους κατόχους μέσω της ιστοσελίδας του www.panathinaikos1908.gr, ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο, ότι για την διασφάλιση θέσης θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Σε περίπτωση που, λόγω έλλειψης επαρκούς χωρητικότητας στο ορισθέν γήπεδο, δεν εξυπηρετηθεί το σύνολο των κατόχων καρτών διαρκείας, οι τελευταίοι δεν έχουν καμία αξίωση έναντι του Α.Ο. και ο Α.Ο. δεν έχει καμία υποχρέωση για αποζημίωση οποιασδήποτε μορφής.

11. ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ: Με την απόκτηση κάρτας διαρκείας, ο κάτοχος αποδέχεται   ρητά   και   ανεπιφύλακτα   τους   παρόντες όρους καρτών διαρκείας καθώς, και τους γενικούς όρους αγοράς και κατοχής τίτλου εισόδου στο γήπεδο που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας www.panathinaikos1908.gr. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του κατόχου με τους προαναφερόμενους όρους, o A.O. διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την κάρτα διαρκείας, χωρίς να έχει ο κάτοχος δικαίωμα αποζημίωσης.

12. Η ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ: O Παναθηναϊκός A.O. δεσμεύεται να σέβεται τα δικαιώματά σας, σύμφωνα με την νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η διαφύλαξη των προσωπικών δεδομένων σας είναι πολύ σημαντική για εμάς. Η γνωστοποίηση του Α.Ο. περί προστασίας προσωπικών δεδομένων έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας www.panathinaikos1908.gr και περιέχει τις βασικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων που τηρούμε. Σας παρακαλούμε να αφιερώσετε λίγο χρόνο για να την διαβάσετε ώστε να είστε ενημερωμένοι σχετικά με το εάν, γιατί και πώς επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Στη γνωστοποίηση μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τα ακόλουθα: α) την ταυτότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων, β) τους σκοπούς και τη νομική βάση για την επεξεργασία γ) τις πηγές των προσωπικών σας δεδομένων, δ) τους αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων, (ε) την περίοδο για την οποία θα αποθηκευτούν τα προσωπικά σας δεδομένα, στ) τα δικαιώματά σας βάσει των νόμων περί προστασίας δεδομένων και τον τρόπο άσκησης αυτών, καθώς και κάθε άλλη σχετική πληροφορία. Η γνωστοποίηση αυτή θα επικαιροποιείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα.